Boplatslämningar från yngre bronsålder samt tidig medeltid

Under fyra dagar i slutet av mars och början av april 2009 genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning av fornlämningen RAÄ 418 inom fastigheten Köping 1:8, Köping socken Öland, ett område som planeras tas i anspråk för bebyggelse. Fornlämningen utgörs av en boplatslämning som upptäcktes i samband med en utredning den 2 mars 2009. Den här aktuella förundersökningen genomfördes med hjälp av sökschaktning med maskin samt undersökning för hand av ett urval anläggningar. Resultaten visade att området hyser två rumsligt och kronologiskt skilda fornlämningar vilka registrerats som två boplatser, RAÄ 418 och RAÄ 420 i Köping socken.  Ladda ner rapporten