Byggnadsvård och fysisk planering

Både enstaka hus och hela miljöer är vårt arbetsområde – allt från 1970-talets villor till 1700-talets herrgårdar, stadsmiljöer och landsbygd, vanliga byggnader och ovanliga, villaområden och industriområden, kyrkor och parkmiljöer, slott och uthus.

Kalmar läns museums byggnadsantikvarier har särskild kunskap om äldre hus, bebyggelse och miljöer och är specialister på kulturvärden. Vi möjliggör att kulturvärden utvecklas, används och bevaras när städer och samhällen förändras, när äldre områden ska tas i bruk på nya sätt och när enstaka byggnader ska ändras eller restaureras. Med vår samlade kompetens och med kulturvärden som resurs bidrar vi till ett hållbart samhälle och till väl gestaltade livsmiljöer som ger oss människor trivsel, upplevelser och trygghet.

Vi är verksamma i sydöstra Sverige men utför också en del uppdrag i Kronobergs och Blekinge län. Privatpersoner, större fastighetsägare (privata och offentliga), kommuner, myndigheter, föreningar och kyrkliga pastorat är våra huvudsakliga samarbetspartners och kunder.

Exempel på vad vi utför:

 • kommunala kulturmiljöprogram, remissinstans för kommunala översiktsplaner, detaljplaner mm
 • kulturhistoriska kunskaps- och planeringsunderlag, t ex kulturhistoriska utredningar
 • antikvarisk medverkan (kulturmiljölagen)
 • besiktningar, rådgivningar
 • dokumentationer, åtgärdsförslag t ex färgsättningsförslag, projekteringar
 • sakkunnig avseende kulturvärden i samband med bygglovsärenden (plan- och bygglagen)
 • bebyggelseinventeringar åt kommuner och större fastighetsägare
 • konsekvensanalyser, tålighets-och känslighetsbedömningar, riksintressepåverkan
 • vårdprogram och vård- och underhållsplaner för t ex byggnadsminnen, kyrkor och kyrkogårdar
 • byggnadsvårdsmässor, filmer, poddar
 • stadsvandringar, föreläsningar, utbildningar

Vårt arbetsområde är brett men vi sätter alltid kulturvärden i fokus tillsammans med de människor vi möter! Välkommen att ta kontakt så hjälper vi till med din fråga!