Entrébyggnaden till Karlshamns Rådhus

Karlshamns Rådhus entrébyggnad är utpekad i Karlshamns Bevarande- och utvecklingsplan. Huset har särskilt högt kulturhistoriskt värde (blåmarkering). Ambitionerna vid vård och underhåll ska vara mycket höga. Fastigheten får inte förvanskas. Tidstypiska material för taktäckning ska användas. Skorstenarnas tidstypiska utformning ska bevaras.

År 1925 anordnade Karlshamns stad en arkitekttävling för att ta fram ett förslag på ny byggnad på den ”Brända tomten” där den Lethska fastigheten tidigare stått. Som sakkunnig anlitades arkitekten Gunnar Asplund. Frans Evers förslag ”Stjärnan” vann tävlingen. Som byggmästare anlitades Ernst W Svensson. Entrébyggnaden uppfördes 1927-28 som konsert- och föreläsningssal med bostadslägenhet på andra våningen. Arkitekten Frans Evers född år 1882 med kontor i Malmö ritade flera byggnader i tydlig nordisk klassicism, även kallad tjugotalsklassicism. Han ritade bl.a. Konsthallen i Karlskrona och polishuset i Malmö. Entrébyggnaden har en välbevarad karaktär, typisk för arkitekten.

Uppdrag: Antikvarisk medverkan

År: 2015

Ort: Karlshamn, Karlshamns kommun

Ansvarig byggnadsantikvarie: Ulrika Haraldsson

Beställare: Karlshamns kommun, Fastighetsenheten

Rapport: Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på entrébyggnaden till Karlshamns rådhus (pdf)