Tjänster och referensuppdrag

De flesta av våra uppdrag får i samband med att länsstyrelsen fattar beslut om arkeologisk utredning, förundersökning eller undersökning utifrån att ett arbetsföretag, exempelvis ledningsdragning, tomtning, hus- eller vägbyggnation, kräver tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Men vi erbjuder också en mängd olika tjänster till andra myndigheter, företag och privatpersoner som inte kräver tillstånd från länsstyrelsen. På förfrågan tar vi fram olika typer av kunskapsunderlag, miljökonsekvensbeskrivningar och kulturmiljöutredningar inför planerade arbetsföretag eller samhällsbyggnadsprojekt. Vi gör också inventeringar och så kallade utredningar steg 1, vilka oftast omfattar landskapsanalyser, kart- och arkivstudier och/eller inventering eller platsbesiktning. Syftet med en sådan utredning är att ta fram kunskap om det finns okända eller kända fornlämningar som kan beröras av arbetsföretaget och därmed kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Bäst på plats

Flera av våra arkeologer kan erbjuda specialistkompetens inom olika områden, däribland litisk analys, landskaps- och miljökonsekvensanalyser inför vindkraftsetableringar, digital dokumentation med 3D-scanning, förmedling samt hållbar stadsutveckling och gestaltning med kulturmiljö som resurs.

Som del av Kalmar läns museum har vi ett uppdrag kring kunskapsuppbyggnad i de län där vi verkar, och vi kan därför erbjuda flera tjänster kopplat till detta. På förfrågan tar vi uppdrag som exempelvis handlar om skyltning av fornlämnings- och kulturhistoriska miljöer, produktion av informations- och populärvetenskapliga skrifter och böcker, guidningar och visningar av kulturhistoriska platser och miljöer, digitala guider (s.k. Story maps) för specifika platser och miljöer. Vi gör också studiecirklar och uppdragsutbildningar i arkeologi.