GRASCA - en företagsforskarskola om uppdragsarkeologi i Sverige

GRASCA är en företagsforskarskola för svensk uppdragsarkeologi. Under åren 2015–2023 forskar nio doktorander om hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och utveckla sitt arbete med samhällsaktuella frågor. Satsningen finansieras av KK-stiftelsen och Linnéuniversitetet i samarbete med Bohusläns Museum, Jamtli i Östersund, Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost, Västarvet Studio Västsvensk Konservering samt Stiftelsen Kulturmiljövård. Föreståndare för forskarskolan är professor Cornelius Holtorf, Linnéuniversitetet. Här kan du läsa mer om forskarskolan.

Museiarkeologi sydost har tre doktorander med i Grasca: Fredrik Gunnarsson, Ivonne Dutra Leivas och Ulrika Söderström. Fredrik Gunnarsson disputerade år 2022 på avhandlingen ”Det digitala uppdraget: om uppdragsarkeologins möjligheter att skapa relevant kunskap i ett digitalt samhälle”. [länkas till diva]

Ivonne Dutra Leivas avhandlingsarbete undersöker vilka förutsättningar det finns för att utveckla ett ämnesdidaktiskt forskningsområde inom arkeologin. På vilket sätt kan en arkeodidaktik fungera som verktyg för att utveckla samarbetet mellan uppdragsarkeologin och skolan?

Ulrika Söderströms avhandlingsarbete handlar om hur kulturarv och kulturmiljö kan användas som resurs i stadsplaneringen för socialt hållbar stadsutveckling och gestaltning av goda livsmiljöer.