Skärgård

rapporten beskrivs i en inledande del översiktligt Hammarö kommuns maritima historia genom
ett antal kulturhistoriska karaktärer. Därefter följer en redovisning av inventeringsresultaten med
kulturhistoriskt värdefulla områden och objekt. Avslutningsvis ges exempel på hur kulturmiljöerna
kan tillgängliggöras, lyftas fram och vårdas. Bilagorna utgörs av förteckningar över samtliga
påträffade forn- och kulturlämningar samt även bebyggelse av maritim karaktär.
Rapportens avsikt är att förmedla kunskap kring Hammarö kommuns kulturmiljöer till
kommuninnevånarna och att ingå som en del av Hammarö kommuns nya kulturmiljöprogram.

 

Kulturmiljö – kulturarv – är ord som väl stämmer in på skärgården. Men det är ett kulturarv som snabbt håller på att försvinna i sin immateriella aspekt.

Det fysiska kulturarvet har dock stora möjligheter att bli bevarat. Bebyggelsen, hamnarna och odlingslandskapet är uppskattade av många människor som ser värdet av att vårda dem väl, både för känslans skull och för att det är ekonomiskt fördelaktigt. För att få en bättre kunskapsgrund att stå på, har den regionala kulturmiljövården, dvs länsstyrelsen och länsmuseet, gjort en inventering av skärgårdens miljöer. Syftet med inventeringen har varit att få mer ingående kännedom om öarnas äldre byggnadsbestånd och odlingslandskap, något som i sin tur kan bilda underlag för kulturhistoriska överväganden av olika slag. Det gäller ställningstaganden beträffande skydd, bidrag och vård av bebyggelse och odlingslandskap. Materialet skall också kunna användas i utvecklingsprojekt, vid rådgivning och olika former av informationsinsatser samt för att utarbeta ett skärgårdens kulturmiljöprogram.

En levande skärgård

Den viktigaste bevarandefrågan kulturmiljövården står inför i skärgården, är hur en bofast befolkning ska kunna ges möjligheter att verka och försörja sig där året runt. Visionen är en levande skärgård med hävdat kulturlandskap och varsamt omhändertagen äldre bebyggelse. Med levande menas både att människor ska kunna bo och tjäna sitt uppehälle i skärgården, men också att skärgården ska kunna användas för rekreation. Verksamheter och bebyggelse måste därför tillåtas växa fram i nya former på det befintligas villkor.

Bebyggelseregistret

Registret finns tillgängligt via bebyggelseregistret.raa.se. För utveckling och teknisk förvaltning av registret svarar Riksantikvarieämbetet i Stockholm medan länsmuseet i Kalmar ansvarar för det kulturhistoriska sakinnehållet i skärgårdsinventeringen. Registret har varit igång sedan 1998 och fylls kontinuerligt på med information om byggnader från hela landet. Följande öar är nu tillgängliga i bebyggelseregistret:

Västerviks kommun: Björkholmen, Ekö, Flatholmen, Gärdsholmen, Hersö, Horsö, Idö, Järsö, Koholmen, Lilla Rätö, Lilla Järö, Ljusterö, Loftahammars-Hultö, Långö, Långö (Lilla Rätö 1:2), Långö (Västrums sn), Marsö, Norra Långholmen, Nävelsö, Skälö, Spårö, Stora Järö, Stora Kalvö, Stora Rätö, Stora Trollholmen, Sundsholmen, Tallholmen, Torrö (vid Hasselö), Torrö (vid Malmö), Vidö, Vinökalv, Västrums-Hultö,Värmansö, Värsö, Äskeskär, Örnholmen

Oskarshamns kommun: Boskär, Hamnö, Hunö, Marsö, Skavdö, Stora Bergö, Strupö, Upplångö, Vinö, Älö, Ävrö, Örö

Mönsterås kommun: Björnö, Dämman, Gårö, Herrholmen, Lövö, Oknö, Vallö.

Inventeringen genomfördes 1996-2003, inledningsvis i länsstyrelsens regi och därefter av Kalmar läns museum, men med bidrag av länsstyrelsen.

Västerviks museum medverkade när delar av Västerviks skärgård inventerades. Inventeringsarbetet avrapporterades på flera olika sätt; här på Kalmar läns museums hemsida, i Kalmar läns museums årsbok 2003, i form av särskilda “örapporter”, genom informationsmöten och föredrag. Det viktiga är att resultaten får en bred spridning och blir tillgängliga för alla. Örapporterna är ett försök att samla all tillgänglig kunskap om varje ös kulturhistoriska utveckling i en kortfattad historik. Denna kompletteras med en enkel historisk beskrivning av bebyggelsen på ön, en kortfattad kommentar angående dagsläget och avslutas med en litteraturlista för den som vill läsa mer. Örapporterna är skrivna av antikvarie Agneta Ericsson.

Dokument

Mönsterås kommun

Björnö med Ängeskär (pdf)

Dämman (pdf)

Gårö och Tokö med Skeppsholmen (pdf)

Herrholmarna (pdf)

Lövö (pdf)

Oknö (pdf)

Vallö med Taktö (pdf)

Oskarshamns kommun

Blå Jungfrun (pdf)

Boskär (pdf)

Fittjö (pdf)

Furö (pdf)

Hamnö (pdf)

Hunö (pdf)

Runnö (pdf)

Skavdö (pdf)

Stora Bergsö (pdf)

Strupö (pdf)

Älö (pdf)

Ävrö (pdf)

Örö (pdf)

Västerviks kommun

Askö (pdf)

Björkö med Björkholmen (pdf)

Eknö (pdf)

Ekö (pdf)

Flatholmen (pd)

Grindö (pdf)

Hasselö (pdf)

Hersö (pdf)

Hersö med Koholmen (pdf)

Handelöp (pdf)

Idö med Krokö (pdf)

Jarsö (pdf)

Jaröarna (pdf)

Kårö (pdf)

Norra Långholmen (pdf)

Langö med Trässö (pdf)

Långöarna (pdf)

Malmöarna (norra och södra) med Skeppsholmen (pdf)

Marsö (pdf)

Nävelsö (pdf)

Rågö med Sorsö, Kalvö, Skärbäcksholmen och Stora Trollholmen (pdf)

Lilla Räto med Långö och Stevassen (pdf)

Skälö (pdf)

Sladö (pdf)

Smågö med Varsö (pdf)

Solidö (pdf)

Spårö och Gronö (pdf)

Stora Kalvö (pdf)

Stora Ratö (pdf)

Storkläppen (pdf)

Strömsholmen (pdf)

Städsholmen (pdf)

Sundsholmen (pdf)

Tallholmen och Örnholmen (pdf)

Torrö (pdf)

Vidö (pdf)

Vinökalv med Justerö (pdf)

Väderskär (pdf)

Värmansö (pdf)

Västrums Hultö (pdf)

Västrums Långö (pdf)

Åleskär, Jutskär och Bondeskär (pdf)