Sandby borg

Vid en arkeologisk undersökning i Sandby borg på sydöstra Öland år 2010 påträffades ett stort antal spektakulära fynd, däribland smyckegömmor innehållande exklusiva dräktspännen och glaspärlor med ursprung i det romerska medelhavsområdet. Kalmar läns museum genom Museiarkeologi sydost kopplades då in för att göra kompletterande undersökningar för att kartlägga det sammanhang inom vilket fynden påträffats. I samband med dessa småskaliga undersökningar, då även en georadarundersökning gjordes av fil.dr. Andreas Viberg, kunde det konstateras att en massaker ägt rum i borgen, vartefter de avlidna har lämnats tillsammans med sina tillhörigheter där de föll. Detta har gett en unik ögonblicksbild av såväl den våldsamma händelsen som hur vardagslivet såg ut i borgen vid slutet av 400-talet e.v.t.

Folkvandringstid (350-600 e.v.t)

Den period som Sandby borg tillhör kallas Folkvandringstid och karaktäriseras av att många olika folkstammar förflyttade sig över den europeiska kontinenten. Det var en turbulent tid, både i Skandinavien och i Europa. Romarrikets minskande makt och slutliga fall 476 e.v.t, Hunnernas invasion, krig och allianser inom Barbaricum (dvs. de områden som låg utanför det romerska imperiets gränser); allt detta påverkade Skandinavien och avspeglas i fynden från Sandby borg.

Sandby borg som forskningsprojekt

Sedan 2011 bedriver Kalmar läns museum genom Museiarkeologi sydost ett forskningsprojekt kring Sandby borg. Händelserna i borgen har skapat ett mycket ovanligt källmaterial som ger en unik inblick i enskilda individers livsöden och död liksom människors sociala organisation och materiella kultur under folkvandringstid. Det som hänt i borgen berör och väcker många tankar, från avsky till nyfikenhet, om hur och varför massakern ägde rum. Forskningen kring Sandby borg kan inte bara hjälpa oss förstå Folkvandringstiden och dess människor bättre utan också ge oss verktyg att diskutera svåra frågor i vår egen tid.

För att kunna fortsätta forskningen kring Sandby borg krävs extern finansiering. Vi ansöker kontinuerligt forskningsmedel från olika finansiärer och söker ständigt nya samverkansmöjligheter kring forskning och utveckling av projektet.