Kvarnholmens befästningsverk

Även massiva stenmurar kräver underhåll. På uppdrag av Kalmar kommun medverkar länsmuseet vid den pågående upprustningen av Kvarnholmens befästningsverk.

Det murade befästningsverk som fortfarande omger en stor del av Kvarnholmen byggdes under andra hälften av 1600-talet, i samband med att Kalmar stad flyttades dit från området väster om slottet. Efter att befästningsverket under slutet av 1700-talet blivit omodernt och förlorat sin ursprungliga försvarsfunktion fick murarna förfalla fram till 1930-talet. Då gjordes omfattande renoverings- och rekonstruktionsarbeten. Alla murar fogades om. Tyvärr använde man ett hårt cementbruk istället för den typ av kalkbruk som stenarna murades med från början.

Under de senaste decennierna har de negativa effekterna av 1930-talets materialval blivit allt mer påtagliga. Där vatten tränger in bakom de ytliga fogarna vittrar det kvarvarande inre kalkbruk som fortfarande håller ihop murarna till sand. På många ställen där fogarna till sist fallit bort har gräs och buskar kunnat slå rot. På sikt kan processen leda till större ras. För att det inte ska hinna inträffa ersätts nu allt gammalt cementbruk från 1930-talet med kalkbruk. Efter upphandling har Kalmar kommun skrivit ett flerårigt ramavtal med NCC, som har murare med erfarenhet från samma typ av arbeten vid bland annat Kalmar slott. Arbetet inleddes vid Västerport under hösten 2017. Renoveringen delfinansieras av Länsstyrelsen Kalmar län.

År: 2017

Ort: Kalmar

Beställare: Kalmar kommun

Ansvarig byggnadsantikvarie: Jan Westergren

Omfogning av Västerports murverk.
”Kort Underdånigh Relation Oppå dhet Arbete som uti Åhr 1691 är förrättadt här widh Callmar […]”. Krigsarkivet.
”Tornet med de anhängande Cavalliererne öfwer Wäster-Porth i Calmar”, cirka 1740. Krigsarkivet.
Foto från Sjöporten (Kavaljeren) i början av 1900-talet då promenadstråk anlagts på de kvarvarande befästningsverkens bröstvärn.