Olssonska gården i Torsås

År 2017-2020 har Kalmar läns museums bebyggelseantikvarier hjälpt Torsås kommun att genomföra en rad underhålls- och ombyggnadsarbeten inom Olssonska gården. Hela Olssonska gården, med trädgård och sju byggnader, skyddas sedan 2004 som byggnadsminne. Arbetena har utförts enligt en prioriteringslista som länsmuseet upprättat tillsammans med ATRIO arkitekter. Projektet har delvis finansierats genom stöd från länsstyrelsens utvecklingsenhet, inom landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Det övergripande målet har varit att fortsätta utveckla Olssonska gården som ett kulturcentrum. En av de viktigaste åtgärderna har varit att genom ett förbättrat brandskydd tillgängliggöra huvudbyggnadens andra våning för besökare. Arbetena på gården beskrivs i de bifogade rapporterna. Under 2020 genomfördes en större översyn av byggnadernas elinstallationer.

Uppdrag: Projektledning för fastighetsförvaltning vid restaurering och ombyggnad

År: 2017-2020

Ort: Torsås, Torsås kommun

Beställare: Torsås kommun

Ansvarig byggnadsantikvarie: Jan Westergren

Rapporter: