Fynd bland takteglet på Rosenlundska huset i Kalmar

Ett av de praktfullaste husen från 1600-talet på Kvarnholmen är det Rosenlundska som stod klart på 1650-talet. På taket ligger idag ett påkostat svartglaserat hantverksmässigt tillverkat tegel men fram till nu har det varit osäkert hur gammalt teglet är, men har antagit att det lades på någon gång under 1800-talet. Inget av de andra 1600-talshusen har en takfot av huggen kalksten eller ett tak med glaserat tegel, Rosenlundska skiljer ut sig från mängden. Under den pågående renoveringen visade det sig att alla tegelpannorna på taket inte var lika varandra, utan bestod av flera varianter. Några av raderna med tegel var lite mer kupade än de övriga. Den svarta glasyren var på dessa pannor tjockare och kvalitén på glasyren var högre än på de övriga. Allt detta gav en förhoppning om att kanske var dessa tegelpannor riktigt gamla. Det var först när det gick att plocka ner de ålderdomliga teglen som upptäckten gjordes. En stämpel i teglet på baksidan av pannan visade att tegelpannan var tillverkad i Lübeck! Stämpeln i form av en nyckel med bokstäverna SP visar att denna tegelpanna och de andra med samma form och utseende är tillverkade på S:t Petri tegelbruk i Lübeck i norra Tyskland. Tegelbruk var verksamt under en mycket lång tid, kanske redan på 1200-talet, de första bevarade räkenskaperna är från 1505. Tegelbruket upphörde med tillverkningen 1907.  Varför importerades taktegel från Lübeck till Kalmar? Det finns bevarade räkenskaper från 1600-talet som visar på att det importeras taktegel från Lübeck. Kalmar var en stor utskeppningshamn för tjära, smör och trävaror och tegel var en bra och attraktiv vara för skepparen att fylla lastrummen med på tillbakafärden. Är det möjligt att avgöra om just dessa tegelpannor verkligen är så gamla som byggnaden, från 1600-talet? Formen på teglet överensstämmer med hur tegelpannor såg ut på 1600-talet och in på 1700-talets första hälft. Detta tillsammans med de bevarade räkenskaperna från importen gör att vi är övertygade om att vi har att göra med tegelpannor från 1600-talet. RE