Blästbrukslämningar i Brånahult

Under en dryg vecka i mitten av december 2008 genomförde Smålandsarkeologi (ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Smålands museum) en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Brånahult 1:8, i Madesjö socken, Nybro kommun, Småland. Insatsen föranleddes av planer på utvidgning av Nybro Grus AB:s befintliga bergtäkt belägen strax mot öst. I centrum för förundersökningen stod de sedan tidigare registrerade blästbrukslämningarna RAÄ 332, och syftet var i första hand att avgränsa, datera och närmare karaktärisera dessa lämningar.

Ladda ner rapporten