Detaljplaneläggning för industrimark. Arkeologisk förundersökning 2009.

Inför detaljplaneläggning och planerandet av ny industribebyggelse i området genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning i området. På grund av problem med markåtkomlighet kom den arkeologiska förundersökningen att delas upp i två etapper. I ett första skede berördes endast de delar av exploateringsområdet som ligger inom fastigheten Smedby 1:3 (maj 2009). I ett andra skede undersöktes även de delar som återfinns inom Törneby 8:20 (oktober2009).  Läs mer