Gamleby tingshus får 1 miljon från Vitterhetsakademin för kulturmiljövårdande insatser

Kungl. Vitterhetsakademin har beviljat 23 miljoner kronor ur Lars Lawskis fond för kulturmiljövårdande insatser av 16 kulturhistoriska byggnadsverk runt om i Sverige som bedöms ha stort kulturhistoriskt värde och som alla är tillgängliga för allmänheten. Gamleby tingshus i Västerviks kommun är ett av de utvalda projekten, som fonden valt att stödja med 1 miljon kronor. 

Gamleby tingshus är ett av flera klassiska kulturobjekt i länet som Kalmar läns museum är och har varit engagerad i under lång tid. Tingshuset ägs och drivs av en separat stiftelse, Stiftelsen Gamleby tingshus. I stiftelsens stadgar framgår att en av ledamöterna ska vara landsantikvarien i länet, det vill säga Kalmar läns museums museichef. Därmed har Kalmar läns museum en särskilt långsiktig relation och ett stort intresse för byggnaden. Länsmuseet har också varit ansvariga för ansökan.

– Tingshusstiftelsen är ytterst glada och tacksamma för det beviljade bidraget från Vitterhetsakademien och Lars Lawskis fond. Stiftelsen ska förvalta bidraget på bästa möjliga sätt. När arbetet är utfört har byggnadens fortlevnad säkrats och ny spännande verksamhet kan långsiktigt utvecklas i byggnaden, säger Örjan Molander, museichef för Kalmar läns museum och ledamot i tingshusstiftelsens styrelse, i pressmeddelandet från Vitterhetsakademin.

Projekt som har beviljats medel ur Lars Lawskis fond för främjande av svensk kulturmiljövård

Föreningen för bevarandet av Lindholmens betjäntflygel
Gotlands museum, Kattlunds museigård
Gunnebo slott och trädgårdar AB
Göinge hembygdsförening, Grimmatorp i Broby hembygdspark
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs järnväg
Riddarhusförvaltningen
Stiftelsen Brucebo stipendiefond för konstnärer
Stiftelsen Drottningholms slottsteater
Stiftelsen Gamleby tingshus
Stiftelsen Nordiska museet, Svindersvik
Stiftelsen Skansen, Biologiska museet
Stiftelsen Världsarvet Grimeton
Stiftelsen Österbybruk herrgård
Värmlands museum, von Echstedtska gården
Västergötlands museum, Lindholmens slottsruin
Westmannastiftelsen, Ängsö slott

Listan över beviljade medel finns även på Vitterhetsakademiens webbplats (nytt fönster).

Lars Lawskis fond

I syfte att främja svensk kulturmiljövård har Kungl. Vitterhetsakademien beviljat medel ur Lars Lawskis fond avseende konservering, underhåll och iståndsättning av svenska historiska byggnader och svenska byggnadsverk av stort kulturhistoriskt värde. Lars Lawski (1886–1959) testamenterade sin förmögenhet till Kungl. Vitterhetsakademien med föreskrifter om att den skall bidra till ovan beskrivna ändamål.

Kungl. Vitterhetsakademins pressmeddelande

Kungliga Vitterhetsakademins pressmeddelande (nytt fönster)

Om Gamleby tingshus

Tingshuset i Gamleby är en sober byggnad i senklassicistisk stil med bevarade interiördetaljer och är kulturminnesskyddat. Gamleby Tingshus är en del av vårt lagskyddade kulturarv med K-märkt trädgård. Den äldsta kända tingsstugan byggdes troligen på 1500 talet och följdes av flera Tingshus.  Nuvarande Tingshus uppfördes mellan 1827–28 efter ritningar av byggmästare Peter Österlöf. Stenhuset är i två våningar, har en enkel klassicistisk fasad och med tillhörande trädgård.

Tingshuset finns på Storgatan 1a i Gamleby.

Om stiftelsen Gamleby tingshus

Stiftelsen Gamleby tingshus bildades omkring 1960 i samband med att tinget hade flyttat till nya lokaler i Västervik. Stiftelsen ska långsiktigt förvalta fastigheten och dess höga kulturhistoriska värden samt tillgängliggöra tingssalen för publik kulturell verksamhet. Tingshuset ligger centralt placerat i den lilla orten Gamleby med stora möjligheter att fungera som ett kulturhus för bygden. Bidraget från Lars Lawskis fond möjliggör ett nytt larmsystem och förbättrade utrymningsvägar så att kravet på brandskydd kan uppfyllas. På så sätt skyddas dels byggnaden och dess kulturvärden, dels skapas förutsättningar för att återuppta den publika verksamheten i huset.