Ledningsdragning på Björkenäs

Kalmar läns museum genomförde antikvariska kontroller på två utvalda platser under 1985 på Björkenäsområdet norr om Kalmar. De två platserna valdes ut längs den planerade sträckan för utbyggnad av VA- och vägnätet. Utbyggnaden skulle ske i samband med att hela området skulle bebyggas med permanentbostäder. På platsen fanns registrerat Raä 36, bebyggelselämningar efter varvet som låg där på 1500- och 1600-talet.  Ladda ner rapporten