""

Andreas Emilsson

Arkeolog, fil mag

Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, GIS 

Specialområde: Mesolitikum (våtmarksundersökningar), förhistorisk agrararkeologi och det rituella odlingslandskapet under brons- och järnålder.

Arbetar med projektledning och arkeologiska undersökningar och har särskild kompetens och erfarenhet om:

  • undersökningar av agrara och skogliga lämningar
  • fossil åkermark
  • röjningsrösen
  • boplats- och gravundersökningar järnålder samt äldre stenålder, i synnerhet Kronobergs och Jönköpings län.

Andreas har även medverkat vid stadsarkeologiska undersökningar i Växjö.

0480-45 13 33