Kenneth Alexandersson

Arkeolog, doktorand

Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, inventering. Specialområde: Stenåldersarkeologi, Litiska analyser

Arkeologi

Fler medarbetare från Arkeologi:

Publikationer av Kenneth på hemsidan: 117


Arkeologisk utredning inför detaljplaneändring

Avstyckning av tomter för husbyggnation

Avstyckning av tomter i Hossmo kyrkby

Avstyckning av tomter vid Ljungbyholm

Björnhovda 8:227

Breddning av väg 136, delen Stora mossen - Mellby

DELOMRÅDE 4A

DELOMRÅDE 4E

DELOMRÅDE 4F

Detaljplaneläggning för industrimark/En svallad stenåldersboplats

En borttagen stenmur i Smedby

En mellanneolitisk boplats vid Halltorp

En senneolitisk brandgrav

En stenåldersbosättning vid sjön Flaten. En arkeologisk slutundersökning 1995.

Ett grepptungesvärd från bronsålderns period IV

Ett kokgropsfält från äldre järnålder

Fjärrvärmekulvert mellan Moskogen och kv Draken

Fornborg vid en planerad våtmark

Fornlämningar längs brukningsväg

Förstärkning av elledning i Västervik

Förundersökning av Skubbebo 3:1

Grav och kokgrop från Köpingsvik

Gärdslösa

Hälgenäs hamn

I skuggan av landborgen

Järnålder vid djurängen

Lindeberga 1:12, 1:37, 1:7

Långlöts kyrka, f.u.

Mören - Ett boplatsområde från sten- och järnålder

Namnerum 10:1

Nya bostäder i Läckeby

Nytt villaområde i Strandskogen

Ombyggnad av mindre vägkorsning på väg E22 vägkorsning på väg E22

Ombyggnad av trafikplats vid Botestorp

Rinkaby 2:24

Schaktning för gödselbrunn vid Ottenby kungsgård

Schaktning för VA-ledning inom äldre hamnområde

Schaktning för VA-ledning vid kvarteret Framsta

Schaktning inför cykelbana

Schaktning inför fjärrvärme och VA-sanering på Kvarnholmen

Schaktning inför lekplats vid plöjarevägen

Schaktning inför VA-ledning

Schaktning invid runsten inför tillbyggnad av hus

Schaktningsarbete på gravfält

Schaktövervakning inför ny VA-ledning

Schaktövervakning vid Björken 22

Skadad 1600-tals skans på Stensö

Stenåldersboplats vid söderåkra ålderdomshem

Stenåldersboplats vid Söderåkra ålderdomshem

Stenåldersboplatser i Rödsle

Stävlö

Söderåkra - Ett boplatsområde från sten- och järnålder

Söregärde 3.37

Tingby

Torrläggning av karpdamm i Kungsträdgårds området

Två stenåldersboplatser i Runsbäck

Undersökning inför bygge

Vattenläcka i kvarteret Flädern

Vattentäktsskydd invid Hagbyån

Vikingatida grav och senmesolitiskt kulturlager

Vändplats för bussar vid Långe Jan

Schaktning för avloppsledning vid Målilla kyrka.

Vindkraftsetablering i Rönnerum

Rapport över antikvarisk kontroll av schaktning för byggnation av ny sporthall på Hagby 16:5 (tidigare Hagby 16:1 1/3), Hagby sn, Småland. Del av fornlämning nr 138, stenåldersboplats.

Fornlämningar på Blå Jungfrun

Renovering av sydvästra porten på Ismanstorps fornborg

Västra Eknö 2:34

Rälla 1:17

Mesolitikum vid Skedemosse

Fornborg vid en planerad våtmark

Stenåldersboplats vid Söderåkra ålderdomshem

Tillbyggnad av svinstall

Schaktning inför VA-ledning

Breddning av väg 136, delen Stora Mossen-Mellby

Sökschaktning inför nybyggnation Rälla 1:17

En mellanneolitisk boplats vid Halltorp

Grav och kokgrop från Köpingsvik

Ett kokgropsfält från äldre järnålder

Vikingatida grav och senmesolitiskt kulturlager

Schaktningsarbete på gravfält

Ljungby Södra – Sten- och järnåldersboplatser

Mören – Ett boplatsområde från sten- och järnålder

Söderåkra – Ett boplatsområde från sten- och järnålder

En stenåldersbosättning vid sjön Flaten

Detaljplaneläggning för industrimark

En svallad stenåldersboplats

Schaktning inför lekplats vid Plöjarevägen

Järnålder vid Djurängen

Schaktning för VA-ledning inom äldre hamnområde

Avstyckning av tomter vid Ljungbyholm

Nya bostäder i Läckeby

Villaområde i Strandskogen

I skuggan av landborgen

Två stenåldersboplatser i Runsbäck

En senneolitisk brandgrav

Stenåldersboplatser i Rödsle

Ombyggnad av trafikplats vid Botestorp

Ombyggnad av mindre vägkorsning på väg E22

Ett grepptungesvärd från bronsålderns period IV

Förstärkning av elledning i Västervik

En mellanneolitisk boplats

Väg E22 Delen Lösen-Jämjö

Senmesolitiska säljägare vid Ölands dåtida norra udde

Gravar och boplatslämningar i Köpingsvik

Hagbytorp, en senmesolitisk basboplats

En härd vid Yoldiahavets strand

Tidigneolitikum i Köpingsvik

Undersökning inför tillfartsväg

E4 Ljungby – delsträcka syd

Gravröset i Snurrom

Boplats och gravar vid Norra Bergundasjön

Gravröse och sentida odlingslämningar

Vikingatida grav i Köpingsvik

Nedgrävning av elledning

Försvunna gravar vid Laxeby

Kolbottnar i Hultsfred

Väg 25

1 Blogginlägg av Kenneth:


En helt vanlig kotte?